عربي راهنمايي شاهد مدلل

جهت برقراری ارتباط با دانش آموزان مدرسه راهنمایی شاهد مدلل ناحیه 3 کرمانشاه

دانلود متن و ترجمه دروس 1 تا 9 +قواعدوتمارین وپاسخ آنها عربی سال سوم راهنمایی به صورتPDF

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط امير مرادي(دبيرعربي)  | 

نمنونه سوال سال سوم ترم اول

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط امير مرادي(دبيرعربي)  | 

نمونه سوالات قرآن ترم اول سوم

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط امير مرادي(دبيرعربي)  | 

سوالات امتحان ترم اول

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط امير مرادي(دبيرعربي)  | 

4 صيغه

ضماير منفصل

فعل ماضي

فعل مضارع

ضماير متصل

غائب

مذكر

مفرد

مثني

جمع

1

2

3

هُوَ = او (يك مرد)

هُما = ايشان (دو مرد)

هُمْ = ايشان (مردان)

ذَهَبَ = رفت

ذَهَبا = رفتند

ذَهَبُوا = رفتند

يَذْهَبُ = مي‌رود

يَذْهَبانِ = مي‌روند

يَذْهَبونَ = مي‌روند

هُ ـ ـهُ = ـَ ش

ـهُما = ـِ شان

ـهُمْ = ـِ شان

مونث

مفرد

مثني

جمع

4

5

6

هِيَ = او (يك زن)

هُما = ايشان (دو زن)

هُنَّ = ايشان (زنان)

ذَهَبَتْ = رفت

ذَهَبَتا = رفتند

ذَهَبْنَ = رفتند

تَذْهَبُ = مي‌رود

تَذْهَبانِ = مي‌روند

يَذْهَبْنَ = مي‌روند

ـها = ـَ ش

ـهُما = ـِ شان

ـهُنَّ = ـِ شان

مخاطب (حاضر)

مذكر

مفرد

مثني

جمع

7

8

9

اَنْتَ = تو (يك مرد)

اَنْتُما = شما (دو مرد)

اَنْتُم = شما (مردان)

ذَهَبْتَ = رفتي

ذَهَبْتُما = رفتيد

ذَهَبْتُم = رفتيد

تَذْهَبُ = مي‌روي

تَذْهَبانِ = مي‌رويد

تَذْهَبونَ = مي‌رويد

ـكَ = ـَ ت

ـكُما = ـِ تان

ـكُم = ـِ تان

مونث

مفرد

مثني

جمع

10

11

12

اَنْتِ = تو (يك زن)

اَنْتُما = شما (دو زن)

اَنْتُنَّ = شما (زنان)

ذَهَبْتِ = رفتي

ذَهَبْتُما = رفتيد

ذَهَبْتُنَّ = رفتيد

تَذْهَبينَ = مي‌روي

تَذْهَبانِ = مي‌رويد

تَذْهَبْنَ = مي‌رويد

ـك = ـَ ت

ـكُما = ـِ تان

ـكُنَّ = ـِ تان

متكلم

مذكر ـ مونث

 

وحده

مع‌الغير

 

13

14

 

اَنَا = من

نَحْنُ = ما

 

ذَهبْتُ = رفتم

ذَهبْنا = رفتيم

 

اَذْهَبُ = مي‌روم

نَذْهَب = مي‌رويم

 

ي = ـَ م

نا = ـِ مان

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط امير مرادي(دبيرعربي)  | 

نمنونه سوال درس عربي

-    ترجمه لغات : 75/.نمره

النبأ : ............         دفعوا : ...............        دموع : .................

----------------------------------------------------------------

2-    عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعكس ترجمه نمایید . 5/3نمره

اُختی فقدَتْ غنماً بین الاعشاب . ...........................................

مَن عَمِلَ صالحاً فلنفسه . ...................................................

درسهایمان را دركتابخانه می خوانیم . .........................................................

--------------------------------------------------------------------

3-    هریك از فعل های زیررابعدازترجمه به عربی درجای مناسب خودقراردهید . 3نمره  ( برنمیگردی / می خواهم / شنیدی / تنبلی نكردند / زدم / برخواهیم خاست  )

یاصدیقتی ! لماذا ................. فی الوقت المحدّد ؟           

  أنتَ ............ قول الحق .

أنا ............. عرش ملكة سبأ .                             

      ............ أخی الصغیر .

التلامیذ ............. فی قراءة الدرس .                       

    نحن .............. من مكاننا احتراماً للمعلم .

------------------------------------------------------------------

4-    موارد خواسته شده از كلمه (نصر ) رابنویسید . 5/.نمره

   صفت فاعلی : ...............             صفت مطلق : .............. 

-------------------------------------------------------------

5-    وزن كلمات زیر رابنویسید : 75/.نمره

تعملینَ : .............    مَغلوب : ..............       تقبّل : ................

------------------------------------------------------- 

6-    كدام گزینه مستقبل فعل (ذكرتِ ) می باشد؟ 25/.نمره

الف ) ماذكرتِ             ب )  سوف ذكرتِ            

  ج) لاتذكرینَ           د) سوف تذكرینَ

--------------------------------------------------------------

7-    فعل ها را درعبارات زیرمنفی نمایید .  5/.نمره

هم وصلوا الی الضیافة . .................                   

    انتنّ تجلسنَ بادب ٍ . ................

-----------------------------------------------------------------------

8-    درجاهای خالی كلمه پرسشی مناسب بیاورید . 75/. نمره

.......... انتم طالبون َ ؟ نعم .          

   .......... التلامیذ ؟ فی الغابة  .               ........ تحملُ ؟ كتـُباً  .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط محمد حسن جانجاني  | 

یک سری نمونه سوال برا امادگی امتحان نیم ترم پایه سوم . درس 1تا4

یک سری نمونه سوال برا امادگی امتحان نیم ترم پایه سوم . درس 1تا4

۱-ترجمه عبارات :

اُکتب لنا فی هذا الدنیا حسنة .

اِرحم ضعف بدنی .

اِبدئی یومک بذکرالله .

جعلتَ لسانی بذکرک لهجا .

صورتت را بشوی و کیف را بردار . (مذکر)

اَصلبُهم غداً . اُصلبهم غدا ً .

رجعت الی القریة باکیة .

۲-عبارات زیر را از مذکر به مونث تبدیل نمایید .

هم مشغولون بعبادة الله .

اِبحث عن الامیر .

لا یسمعون َ .

۳- جملات را از مثبت به منفی تبدیل نمایید .

اَعلمُ الغیب .                            کانت الطفلة مقصرة .

ضرب الرجل الطفلة .

۴- در جای خالی با توجه به پاسخ کلمه پرسشی (استفهامی) مناسب قرار دهید .

....... تکتبین ؟ فی المکتب .                  ...... سمعت قول الحق ؟ نعم

.... خرجتِ من المدسة ؟ فی الساعة الثانیة                ........ تقرأالقران ؟ بصوت حسن

....... جاء فی اللیل ؟ الرجل                         ...... فی الحدیقة ؟ الشجرة

۵- عبارت زیر را به  مثنی تبدیل نمایید .

هؤلاء یأمرون الناس بالبخل .

۶- در جای خالی فعل امر قرار دهید .

ایها المقاتل ! .........    العدو . (قتل   ُ )

یا بنتی ! ....... واجبات المدرسة . ( کتب  ُ )

۷- فعل امر بسازید از فعل هی داده شده :

تبحثُ عن :                          ترجـِعینَ :                            تسألُ :

۸- فعل عبارات زیر را به مستقبل تبدیل نمایید .

  انتما تخرجان من الحانوت .                               انا حملتُ السلة .

۹- وزن کلمات زیر را بنویسید .

  احترام :                       اجلاس :                    تکریم :                    مقدّر :

۱۰- حروف زائد کلمات زیر را بنویسید .

تقاطع :                         تکثیر :                   متشابه :                    مقاتل :

۱۱- از کلمه (قدر ) موارد خواسته شده را بسازید :

      صفت مطلق :               صفت مفعولی :                   صفت فاعلی :

 ۱۲- ترجمه افعال زیر را بنویسید 

میروید (جمع مونث ):                                برخاستند (مذکر) :

میخوریم :                                               بلندشو(مونث) :

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط محمد حسن جانجاني  | 

نمونه سوال بخش 6و7 عربي

ترجمه :

فـَهِمَ الوالد سرّالأحذیة  فی یومٍ .

الوالد شعَرَبالنعاس .

صدیقی حــذ ّاء .

یقرُبُ الناس مِن البئر .

ظهَرَت سحابة سوداء و ثقـُلـَت الشبکة .

 

ترجمه لغات : (1)

مضطرّ                 چاه                قایق                هائج

 

فعل نهی بیاورید . (5/1)

یا إخوتی ! ............. الحق . (کتم )

یا مریم! .................. من مکانک . (نهض)

یاصدیقاتی ! .................. . إنّ الله معنا . (قلق)

 

اعراب گذاری (حرکت) نمایید .(کلمات مشخص شده)  (5/1)

اهل القریة فی النوم .

المکتبة قریب  .

المؤمنات   یترکن  تبرج الجاهلیة .

 

جملات زیر را به جمله اسمیه تبدیل نمایید . (1)

ینصرُ المؤمنونَ المظلومینَ .

عملتˆ البنتُ حتی مطلع الفجر .

درعبارت زیر (خبر .نوع خبر و اعراب آن را) مشخص نمایید .(75/.

هو فی جمیعِ مراحل حیاتِه ناجحٌ .

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط محمد حسن جانجاني  | 

نمونه سوال درس عربي

-کلمات مشخص شده در هرعبارت را ترجمه نمائید .  (0.5 )

     ذهبَ الاولادُ نحوَ البستان .  .................                

   رجعَت الی القریة باکیةً .    ................

 

2- ترجمه های ناقص را کامل کنید . (0.5)

     فرِحَ جندیُ العدوّ بهذه  المعلومات .      .............. دشمن از این اطلاعات خوشحال شد.

     فوجدتها بین ................. .            پس اورا بین گیاهان (علف ها) یافت .

 

3-  کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت زیر می باشد ؟ (0.25)

                  أسجُنُ هؤلاء المترّدین .

الف ) این شورشیان را زندانی میکنم .            ب ) این شورشیان را زندانی کن .

 

4- از بین کلمات داخل پرانتز کلمه مناسب برای هر عبارت را انتخاب کرده و درجای خالی بنویسید . (0.5)

     الف ) غسلتم وجوهــ.......  للوضوء . ( هم  . کم  .  نا )

     ب )  هم ................. بعبادة الله . ( مشغولات  . مشغولونَ  .  مشغولانِ  )

 

5- عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعکس ترجمه نمایید . (3.5)

   الف )  یملَأُ  الخوف ُ قلوبَ الناس .  ........................................................

   ب ) قائدُ الجیش أمَرَ  بالانسحاب .   .................................................

    ج) ربّ اشرَح لی صدری .   ....................................................

    د) میوه ها را جمع کردیم .  .........................................  

 

6- از حروف اصلی (  أمر ) موارد خواسته شده را بنویسید . (0.5)

    صفت مطلق :  ..................     صفت مفعولی : ........................

 

7- جدول زیر را کامل کنید . (1.25)

 نوع کلمه  وزن  حروف اصلی  حروف زائد
   فُعلاء  ض . ع . ف  
 مفاتیح      

 

8- در جای خالی کلمات استفهامی ( پرسشی ) مناسب قرار دهید . (1)

  الف )  ............. رجعتِ الی البیت ؟  مساء         ب ) ............ طلَبَ أبناءه ؟ الرجل .

 

9- انجام دادن هر کار را از صاحبان تصاویر بخواهید . (1)

نشستن ..............                   

عبادت کردن ....................   

 

 

10- باتوجه به افعال داخل پرانتز در جای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب بنویسید . (1)

   الف ) .............. الی ربّکِ .  ( یرجعُ )               

    ب ) انتَ ................ عن الحقیقة . (بحَثَ )

  ج) الطالبات ُ .............. کلام المعلمة . (یسمَعُ )     

     د) الطبیبتان ............. السیارة . (رکِبَ ) 

 

11- فعل های جملات زیر را منفی کنید . (0.5)

 الف ) لماذا شربتِ هذا الماء ؟  ..................            

    ب ) أسألُ صاحب الحانوت .  .................

 

12- فعل جملات زیر را به امر تبدیل نمایید . (با حرکت گذاری ) ( 1)

  الف ) تجعَلُ عاقبة امرنا خیراً . .................          

   ب ) أیتها المؤمنات ! تترُکنَ تبرّج الجاهلیة .  ...................

 

13- موارد خواسته شده را از داخل پرانتز یافته و درمقابل آن بنویسید . (2کلمه اضافه است ) (0.75)

                                  ( یُریدُ   /  مَلـِک   /   قاهر  / لهِج  /  مَلـَک   )

مفرد ملوک(با حرکت گذاری )  : .............    

 معنی پایبند : ..............      

مترادف یطلُبُ : ..............

 

14- کدام گزینه مستقبل فعل  ( نهضتُ ) می باشد ؟زیر آن خط بکشید .  (0.25)

    الف ) ستنهضُ          ب ) سنهَضَت              ج ) سنهَضتُ             د) سأنهضُ  

 

15- غلط های مشخص شده در هر عبارت را تصحیح نمائید . (0.5)

     الف ) ذلک  المقاتلونَ مجروحونَ .  ..............              

  ب ) السادة تدخلونَ المسجد . ...............  

 

16- کلمه ناهماهنگ در هر عبارت را مشخص کرده و زیرآن خط بکشید . (0.5)

  الف ) عزیزات             إخوان          وشاة                اُمَراء 

 

  ب ) أنا                     هی              هنا                  انتَ                     

 

17- با توجه به آیه و ترجمه آن در جاهای خالی  کلمات مناسب قرار دهید . (0.5)

    الف ) إن یشأ یُذهبکم أیها الناس و یأت بآخرین .

             ای مردم ! اگر او (خدا) بخواهد همه شما را می برد و ................ را می آورد .

 

  ب ) وهو ربّ  ............... العظیم .  واو پروردگار عرش و تخت بزرگ است .

 

18- متن زیر را خوانده و به سؤالات ان پاسخ دهید . (1)

 

  کانَ رجلٌ کریمٌ یحبّ الفقراء و له الاشجار المثمرة الکثیرة فی بستانٍ کبیرٍ و لکن مَرَضَ فی یومٍ و قبل وفاته طلَبَ من أبناءه الرّحمَ علی البؤساء .

 

 الف)  إین کانت الاشجار المثمرة ؟  ................................

 ب ) ماذا طلَبَ الرجل ؟ ................................

ج) کیف کانَ الرّجل ؟ .......................

د) ماذا فی البستان؟ ................................  

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط محمد حسن جانجاني  |